Protecţia Datelor 2018-06-04T09:44:21+00:00

PROTECŢIA DATELOR

Vă mulţumim pentru interesul arătat faţă de website-ul www.seacomplet.ro
Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă Politica companiei SEA COMPLET SA în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Protecția datelor și confidențialitatea

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SEA  urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat cu responsabilitati specifice în cadrul SEA, având următoarele date de contact: protectiadatelor@seacomplet.ro.
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SEA și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul site www.seacomplet.ro/, al acestei pagini de internet (https://seacomplet.ro/index.php/contact/), sau alte modalitati specifice.

2. Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către SEA în următoarele scopuri:
(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SEA în contextul serviciilor prestate prin intermediul  paginii de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu SEA;
(ii) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SEA și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al SEA, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
(iii) pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SEA sau ale partenerilor/ afiliatilor SEA (e.g. prestari servicii, promovare de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SEA sau ale partenerilor/ afiliaților SEA, inclusiv prin transmiterea de către SEA a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în nota de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prin trimiterea unui email la adresa : protectiadatelor@seacomplet.ro.
(iv) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare, sunteți de acord ca SEA să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri potrivite cu privire la produsele/ serviciile SEA sau afiliaţilor/ partenerilor SEA;
(v) în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SEA;
(vi) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

3. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
(i) obligațiile legale care incumbă în sarcina SEA ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;
(ii) încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu SEA;
(iii) interesul legitim al SEA de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
(iv) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4.Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SEA poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama SEA ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
–   pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
–   pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către SEA cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;
–  în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către SEA;
–  în cazul unor campanii promoționale organizate de către SEA împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai SEA;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
–  pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
–  atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate si în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate SEA sau către diverși împuterniciți ai SEA. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile SEA sau ale partenerilor/ afiliaților SEA sau pentru ca SEA să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu SEA. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.  

8. Măsuri de securitate a datelor

SEA va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că SEA v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş. Telefon 021 794 7875, Fax 021 794 7921 şi/ sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@seacomplet.ro.